Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

Reageren op de openbare consultatie van het BIPT

De consultatie is afgesloten (24 april 2020 om 10.00 uur). Als voorstander van de "schokstrategie", heeft het BIPT, profiterend van de situatie van angst en moedeloosheid bij de bevolking, maar ook in alle discretie, dit overleg georganiseerd in het midden van de Covid-19-crisis en tijdens de lockdown om zo snel mogelijk zijn ontwerp van frequentietoewijzing voor 5G door te voeren.
Ondanks deze rampzalige omstandigheden voor de democratie hebben velen van u gereageerd. Alleen reeds van de collectieve website stop5G.be werd het BIPT-formulier ("cover") tussen 1 en 24 april 6.839 keer gedownload.

______

Tot 24 april 2020, 10:00 uur (uitbreiding)

Het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) heeft een openbare consultatie geopend over zijn voorstel om voorlopige gebruiksrechten toe te kennen in de 3600-3800 MHz-band voor 5G.

Het collectief stop5G.be stelt voor dat u op deze consultatie reageert om te laten weten dat u hiermee niet akkoord gaat en verontwaardigd bent.

Samenvatting

Informatie van het BIPT

Wanneer en hoe u uw antwoord moet sturen

Tot 24 april 2020, 10:00 uur (uitbreiding), alleen per email.
In uw email :

  1. Naar: consultation.sg@ibpt.be
  2. Betreft: Consult-2020-A8
  3. Bijvoegen: dit formulier moet worden ingevuld (voornaam, achternaam, datum en handtekening).
  4. Uw antwoord (te plaatsen in de e-mail of in een bijgevoegd document).

Als u na het verzenden een volledige foutmelding ontvangt, kunt u 24 uur wachten en opnieuw verzenden of schrijven naar webmaster@ibpt.be en dit melden.

Velen van u hebben gevraagd om meer informatie over het formulier:

1) Hoe vult u deze twee velden van het formulier in?

  • Naam van de rechtspersoon die antwoordt: laat leeg of zet de naam van uw bedrijf of vzw als u het vertegenwoordigt.
  • Natuurlijke persoon die als contactpersoon fungeert voor de respondent: voor- en achternaam.

2) Handtekening :

  • Als je een smartphone (een tablet of een touchscreen) hebt, kijk naar deze korte video die heel duidelijk uitlegt hoe je het moet doen (in het Frans).
  • Anders kunt u een elektronische handtekening plaatsen of moet u het document afdrukken, ondertekenen en scannen.

 

Modelantwoord

Antwoord naar eigen goeddunken op de persmedeling (gezondheid, energie, klimaat, enz.). U kunt het onderstaande antwoordsjabloon met of zonder wijzigingen gebruiken:

Het BIPT is een instelling van openbaar nut die tot taak heeft "de belangen van de gebruikers te behartigen". (1)

Wat is er belangrijker voor een gebruiker dan zijn gezondheid? Wat de gezondheidseffecten van elektromagnetische velden (EMV) betreft, meer bepaald deze die door 5G zullen worden gebruikt, is het BIPT bijzonder discreet en weinig proactief: "Het BIPT is niet bevoegd en beschikt niet over de nodige deskundigheid op het gebied van het milieu of de volksgezondheid". (2)

Het BIPT neemt klakkeloos de ICNIRP (3) veiligheidsnormen over, die stipuleren dat als er geen lichaamsopwarming is (geen "thermisch effect" zoals in een microgolfoven), er geen gezondheidseffect kan zijn (zoals het BIPT zegt, "de ICNIRP normen garanderen dat deze verwarming niet zal optreden").

De eerste vraag die moet worden gesteld, is of we vertrouwen kunnen hebben in het ICNIRP en haar normen. De ICNIRP is een private instelling naar Duits recht die werkt als een besloten club: alleen haar leden beslissen wie kan toetreden en enkel diegenen die het standpunt verdedigen dat als het niveau van de intensiteit van de EMV zodanig is dat het geen thermische effecten veroorzaakt, er geen gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn. Het is algemeen geweten dat zij geen enkele regel van transparantie en onafhankelijkheid toepast en dat de meeste van haar leden bekend zijn om hun huidige of vroegere banden met de telecomindustrie.(4)

De ICNIRP stelt daarom veiligheidsnormen op ten gunste van de industrie, zonder rekening te houden met de bescherming van de gezondheid van de gebruikers, zoals haar voormalige voorzitter en oprichter, Mike Repacholi, heeft erkend voor een commissie van het Australische parlement. (5)

Anderzijds verbergt het BIPT vakkundig de realiteit van de gevolgen voor de gezondheid wanneer het schrijft dat "er binnen de wetenschappelijke gemeenschap een consensus bestaat over het bewezen karakter van deze normen om garanties te bieden om de genoemde opwarmingseffecten te vermijden" (6).

Er is inderdaad een consensus over deze "garantie", maar anderzijds waarschuwen veel wetenschappers al decennia lang voor de gezondheidseffecten van EMV op niveaus die ver onder de drempel liggen voor het optreden van thermische effecten en zij dringen aan op een zeer scherpe verlaging van de door de ICNIRP (7) voorgestelde drempels en om een halt toe te roepen aan de uitrol van 5G.

Inderdaad, duizenden peer-reviewed studies tonen aan dat er veel biologische en gezondheidseffecten zijn, waaronder pathologieën zoals DNA-schade, kanker, het openen van de bloed-hersenbarrière, neurodegeneratieve ziekten (Alzheimer, enz.), hartproblemen, mentale stoornissen bij kinderen, … maar ook verzwakking van het immuunsysteem (8).

Twee recente grootschalige studies, uitgevoerd op laboratoriumratten, hebben het bewijs van het carcinogene effect van EMV nog verder versterkt: dat van het National Toxicology Program (VS, 30 miljoen dollar) en dat van het Ramazzini Instituut, die beide de ontwikkeling van tumoren (kwaadaardige schwannoma's) aantonen, vergelijkbaar met deze waargenomen in epidemiologische studies op gebruikers van mobiele telefoons. Potentiële G5-gebruikers zijn burgers zoals alle andere. Zij hebben dan ook het recht bezorgd te zijn over de catastrofe die is aangekondigd als gevolg van de klimaatopwarming, waarbij de huidige pandemie veroorzaakt door het SARS-CoV-2-virus niets voorstelt.

Het BIPT lijkt echter even incompetent te zijn inzake de relatie tussen energieverbruik en klimaat als inzake het effect van EMV op de volksgezondheid. Nochtans is de relevante informatie op veel plaatsen beschikbaar.

Zo "is er nu een consensus over het feit dat 5G-zendapparatuur drie keer meer energie verbruikt dan 4G-zendapparatuur , en dat het toevoegen van 5G-zendapparatuur op bestaande antennes (2G, 3G, 4G) zal leiden tot een verdubbeling van het energieverbruik van de antenne. Bovendien vereist 5G, om dezelfde dekking te bieden, 3 keer meer antennes dan met 4G … Uiteindelijk zou met deze uitrol het energieverbruik van mobiele operators de komende 5 jaren worden vermenigvuldigd met 2,5 tot 3.» (9) Dit zou leiden tot een stijging van het elektriciteitsverbruik in Europa met meer dan 2%. En dit is slechts het topje van de ijsberg in termen van de energie die nodig is om het netwerk te bouwen en te installeren, om de miljarden terminals en objecten die ermee verbonden zijn te produceren, om de datacenters te laten werken en om de geplande 50.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen (meer dan 5 keer het aantal zichtbare sterren).

Door de uitrol van 5G in België af te dwingen in deze lockdown periode en tegelijkertijd de gevolgen

voor de gezondheid en het klimaat te ontkennen, brengt het BIPT schade toe aan de gezondheid en het welzijn van de bevolking en de toekomstige generaties: het is niets minder dan een criminele houding.

De verantwoordelijke ministers en de regering zijn hier medeplichtig aan.

____

(1) www.bipt.be/consumenten/het-bipt
(2) Studie van 12 september 2018 over de impact van de Brusselse stralingsnormen op de uitrol van mobiele netwerken, stop5g.be/fr/docu/ (in het Frans).
(3) ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. Internationale Commissie voor de Veiligheid van Niet-Ioniserende Straling. Een private instelling naar Duits recht, waarin de aanbevelingen voor de WHO zijn vastgelegd en die de basis vormen voor de in België en de EU geldende normen. Bijvoorbeeld een vermogensdichtheidsgrens van 4,5 W/m2 (watt / vierkante meter) voor een golf met een frequentie van 900 MHz (megahertz), d.w.z. 41 V/m (volt / meter) voor de intensiteit van het elektrisch veld. In Brussel ligt de grens momenteel 0,1 W/m2 maar nog steeds duizenden keren te hoog voor onafhankelijke deskundigen.
(4) Zie bijvoorbeeld het onderzoek van de journalisten van Investigate Europe www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe/
(5) «  It was not based on the science […] it was negotiated between the unions and the government at the time .”
(6) Citaat uit BIPT document «Studie van 12 september 2018…».
(7) Met een factor in de orde van grootte van 100.000.
(8) Zie:
The BioInitiative report, bioinitiative.org.
Ces ondes qui nous entourent. Martin Blank. Écosociété, 2016.
Disconnect. The truth about cell phone radiation. Devra Davis, PHD, MPH. 3rd edition, 2013.
(9) Hugues Ferreboeuf en Jean-Marc Jancovici : «La 5G est-elle vraiment utile?», Le Monde, 8 januari 2020.