Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

FR

Het Collectief stop5G.be werd opgericht op 14 november 2019 naar aanleiding van de overhandiging van de internationale petitie tegen 5G aan de bevoegde ministers op alle beleidsniveaus, zowel federaal als regionaal (zie het persbericht hieronder, "De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden").

De primaire doelstelling van het Collectief is het stopzetten van de implementatie van 5G, de 5e generatie van mobiele telefoniestandaarden.

Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

Zie de lijst van verenigingen en hoe je lid kunt worden als vereniging.

Overzicht

Rechtszaken

We hebben verschillende rechtszaken aangespannen om de uitrol van 5G en slimme meters te blokkeren. Naar verwachting zullen er in de toekomst nog meer rechtszaken worden aangespannen. Je vindt een beschrijving van deze acties in dit document (in het Frans).

Deze beroepen vereisen veel voorbereiding, waarvan het grootste obstakel van financiële aard is. Om de jaarlijkse werkingskosten te dekken (drukken van folders, documenten, stickers en andere voorwerpen, huur van standplaatsen, enz.

Zonder uw financiële steun kan het Collectif zijn activiteiten niet uitvoeren. Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom. Ter herinnering: de activiteiten van het Collectif worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het Collectif kan elke donateur voorzien van bankafschriften (geanonimiseerd voor donaties) en facturen.

Om een donatie te doen, zie de rubriek Oproep tot donaties

Persberichts, enz.terug naar overzicht

15 april 2024

Het Grondwettelijk Hof biedt garanties aan de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op 19 oktober 2023 verwierp het Grondwettelijk Hof ons beroep tot nietigverklaring van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 17 maart 2022, over de plaatsing van slimme meters. Ter herinnering: wij wilden dat iedereen het recht zou krijgen om de slimme meter te weigeren, zoals in het Waalse Gewest (en niet enkel, zoals bepaald in de ordonnantie, mensen die verklaren dat blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van een slimme meter "een duidelijk geobjectiveerd risico inhoudt voor hun gezondheid”.

Het Hof wijst er echter op, dat de ordonnantie de regering verplicht om “onverwijld een bijzondere regeling" te treffen om de bescherming van de gezondheid van elektrogevoelige personen te waarborgen, wat moet worden begrepen als een feitelijk moratorium op de plaatsing van slimme meters totdat de betrokken "bijzondere regeling" is opgesteld en goedgekeurd.

14 september 2023

Beroep tot nietigverklaring van de Brusselse 5G-ordonnantie

In juli 2021 zijn de ministers van de Brusselse regering overeengekomen om de beschermingslimiet tegen radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) te verhogen van 6 V/m (0,1 W/m2) naar 14,5 V/m (0,56 W/m2). Dit betekent een meer dan vervijfvoudiging van de impact die zendmasten voor mobiele telefonie en andere bronnen van RF-EMV kunnen hebben op elke inwoner van het Gewest. Deze verhoging is een antwoord op de vraag van de gsm-operatoren en de lobby, met het oog op de uitrol van 5G en het internet der dingen.

De overeenkomst gaf aanleiding tot een reeks lovende verklaringen, waarbij elke minister de andere de loef afstak om de voordelen van 5G en de verdiensten van de overeenkomst, maar ook hun eigen verdiensten in de verf te zetten, terwijl ze zich baseerden op de conclusies van een adviescommissie bestaande uit parlementsleden en burgers die door het lot waren gekozen, wat de democratie ten goede moest komen. De vraag die aan de commissie werd voorgelegd, was echter zorgvuldig gekozen door de politici om burgers geen kans te geven hun mening te geven over de gegrondheid van de uitrol van 5G (zie ons persbericht van 19 juni 2021, Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren.

Lezen

6 mei 2023

Beroep tot nietigverklaring van het Waals 5G-decreet

Om de uitrol van 5G te vergemakkelijken en zoals aangekondigd in een persbericht van de minister-president van het Waals Gewest, Elio Di Rupo, heeft het Waals Parlement, zonder aarzelen, een decreet gestemd dat de zwakke bescherming die burgers hadden tegen de schadelijke effecten van microgolfstraling en mobiele telefonie, nog verder verlaagd.
Om een voorbeeld te geven van wat deze nieuwe "beschermingsnorm" toelaat, zou een operator die een 5G-antenne of een andere antenne op een nieuwe site wil installeren, met zo'n vermogen kunnen uitzenden dat de omwonenden worden blootgesteld aan straling die 10 keer sterker is dan wat met de vorige norm was toegestaan.

Lezen

14 oktober 2022

Waarom een beroep in cassatie tegen het arrest van het Marktenhof van 14 april 2021?

Op 11 september 2020 hebben drie vzw's en vijf natuurlijke personen op initiatief van het Collectief stop5G.be vijf beroepsprocedures ingediend bij het Marktenhof, een hooggerechtshof dat speciaal werd opgericht om dit soort beroepen te behandelen, tegen de beslissingen van de Raad van het BIPT van 14 juli 2020 betreffende de toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz-band aan vijf mobiele operatoren.

Na een lang vooronderzoek en een zitting van meer dan tien uur besliste het Hof dat de beroepen niet ontvankelijk zijn wegens gebrek aan belang van de verzoekers. De inhoudelijke argumenten kwamen zelfs niet ter sprake tijdens de pleidooien voor het Hof...

Lezen

13 augustus 2022

Antwoord op het openbaar onderzoek betreffende de verhoging van de beschermingsgrens tegen elektromagnetische straling van 6 naar 14,5 V/m in het Brussels Gewest

In het kader van het ontwerp van ordonnantie tot verhoging van de beschermingsgrens tegen radiofrequente elektromagnetische velden van 6 tot 14,5 V/m met het oog op de ontplooiing van 5G, heeft Leefmilieu Brussel, het bestuur voor leefmilieu en energie van het Brussels Gewest, een rapport opgesteld over de milieu-impact van het ontwerp van ordonnantie en een openbaar onderzoek geopend dat zal eindigen op 30 september 2022.
Lees het antwoord van het Collectif stop5G.be op deze onderzoek.

12 juni 2022

Verdere juridische uitdagingen voor de uitrol van 5G

 • Beroep in cassatie tegen het arrest van het Marktenhof inzake de rechtszaken van het Collectief tegen de besluiten van het BIPT om aan mobiele operatoren voorlopige gebruiksrechten toe te kennen voor de 3,6-3,8 GHz-band, voor de uitrol van 5G.
 • Rechtszaak bij het Grondwettelijk Hof tegen de Brusselse regering en haar ordonnantie waardoor de beschermingslimiet tegen RF-EMF (radiofrequente elektromagnetische velden) wordt verhoogd van 6 V/m (0,1 W/m2) tot 14,5 V/m (0,56 W/m2).
 • Toekomstig beroep tegen de Waalse regering, die een decreet voorbereidt vergelijkbaar met de Brusselse ordonnantie, "ten voordele" van de Walen.

Lezen

7 september 2021

14,5 V/m in Brussel: ontkenning van klimaat en gezondheid?

Eind juli 2021 heeft de Brusselse regering beslist om de veiligheidsnormen voor de bescherming tegen RF-EMV (radiofrequente elektromagnetische velden) te verhogen van 6 V/m (0,1 W/m2) tot 14,5 V/m (0,56 W/m2), waardoor de impact van gsm- en andere antennes op de inwoners van het Gewest meer dan vervijfvoudigd wordt. Daarmee wordt ook de deur opengezet voor de uitrol van 5G, terwijl de schadelijke gevolgen daarvan, zowel voor de volksgezondheid als voor het stijgend verbruik van energie en van niet-hernieuwbare grondstoffen, en dus voor de uitstoot van broeikasgassen en de verslechtering van de klimaatopwarming, zomaar genegeerd worden […]
Lezen

19 juni 2021

Doen alsof je naar burgers luistert is erger dan ze negeren

Het dossier over de uitrol van 5G wordt gekenmerkt door de totale kloof tussen burgers en politieke besluitvormers. Reeds meer dan 2 jaar doet het Collectief stop5G.be er alles aan om de bevolking van ons land te wijzen op de onvermijdelijke en dramatische gevolgen van de uitrol van 5G […]
Lezen

6 mei 2021

Beroepsprocedures tegen de regionale overheden inzake bescherming tegen elektromagnetische straling

Door de explosie van allerlei draadloze technologieën, stijgt sinds 30 jaar de vervuiling door radiofrequente elektromagnetische straling (RF-straling) exponentieel: tegenwoordig is bv. bij een frequentie van 1 GHz, de vermogensdichtheid van het elektromagnetische veld 1 miljard maal een miljard keer dat van het natuurlijke veld, zoals dat nog bestond in de eerste helft van de 20ste eeuw […]
Lezen

21 februari 2021

Ja, 5G is gevaarlijk voor onze gezondheid

Op woensdag 17 februari 2021 overhandigde het Collectif Stop5G.be aan de Voorzitter van het Waals Parlement, Jean-Claude Marcourt, een eerste reeks van 3542 handtekeningen van de petitie die op de website van het Waals Parlement werd gelanceerd. De petitie is een oproep tot een openbare hoorzitting met professor Paul Héroux, een Canadese specialist, over de impact van elektromagnetische straling op de gezondheid (307 online handtekeningen en 3235 handgeschreven handtekeningen die per post naar de Voorzitter van het Parlement werden gestuurd). Lezen.
- Opgelet : op 15 maart 2021 is het Collectief stop5G.be gestopt met het verzamelen van handtekeningen om Paul Héroux te verzoeken aanwezig te zijn tijdens de hoorzitting in het Waalse parlement, aangezien het verzoek van het Collectif stop5G.be ontvankelijk werd bevonden. Meer informatie over dit onderwerp.

2 december 2020

Petitie gericht aan het Waals parlement 
5G : om Paul Héroux, onafhankelijk expert, te horen tijdens een openbare zitting van het Waals parlement.

20 november 2020

Het collectief stop5G.be roept de gemeenten op om 5G te weigeren

20 september 2020

Beroep tegen de toewijzing van de frequenties voor 5G

Dank aan alle donateurs die ons in staat hebben gesteld om € 9 727 op te halen om de kosten van deze rechtszaak te betalen.

Vijf maal beroep ingesteld tegen de lancering van 5G
  –

 • Lees een van de beroepen (in het Frans).
 • De pleidooien zullen worden gehouden op 24 en 25 februari 2021.
 • Nota van 24 februari 2021:
  • Ten slotte is op 24 februari 2021 alleen de ontvankelijkheid onderzocht: het Hof zal op 24 maart 2021 uitspraak doen. Indien het beroep ontvankelijk wordt verklaard, moeten de pleidooien binnen een maand plaatsvinden.
   En op 22 maart werden wij door het Hof ervan in kennis gesteld dat "wegens omstandigheden buiten onze wil, wij de leveringsdatum moeten uitstellen tot 14 april 2021".

19 juli 2020

Beroep tegen de besluiten van de Raad van het BIPT met betrekking tot 5G
Pleidooien vinden plaats op 24 en 25 februari 2021.

14 juni 2020

De gevestigde orde van de 5G-uitrol 

Lezen

17 april 2020

Het Collectief stop5G.be beschouwt de stap van het BIPT om 5G in België te lanceren als onwettig

5 april 2020

Tijdens de covid19-pandemie moet elektromagnetische vervuiling worden verminderd, en in geen geval toenemen

 • Lezen
 • Bijgevoegd document: Modelantwoord op de openbare consultatie van het BIPT over zijn voorstel van de voorlopige frequenties voor 5G.

29 februari 2020

Het Collectief stop5G.be betwist de voorlopige toewijzing van frequentiebanden voor de uitrol van 5G

Lezen

25 januari 2020

Wereldactiedag tegen de uitrol van 5G

Lees de toespraken die werden gehouden op het evenement in Brussel, dat enkele honderden mensen samenbracht.

23 januari 2020

  FR   UK

Persbericht naar aanleiding van de protestactie tegen de uitrol van 5G op 25 januari in Brussel.
De motivatie voor deze protestactie, kan u lezen in onderstaande analyse, opgesteld door het Collectief stop5G:

De uitrol van 5G: een ongekend planetair experiment dat de mensheid, de biodiversiteit en het planetair evenwicht bedreigt

In september 2016 publiceerde de Europese Commissie een ambitieus actieplan voor 5G - de 5de generatie mobiele telefoonstandaarden - een technologie die wordt voorgesteld als een ongekende vooruitgang voor iedereen. Het zou een beslissende stap voorwaarts zijn en een grote economische kans bieden (Een actieplan voor 5G in Europa, 2017, eesc.europa.eu).

Het officieel discours probeert ons ervan te overtuigen dat het enige doel van de uitrol van 5G is dat we deel moeten uitmaken van de dominante groep landen in de wereldwijde, economische concurrentiestrijd. En dat kan enkel en alleen met deze nieuwe communicatietechnologie die overal en altijd voor een wijdverbreide connectiviteit zal zorgen tussen mensen, dieren en slimme toestellen in hun dagelijks leven (Internet der Dingen / Internet of Things).

De propaganda van 5G-PPP.eu, het publiek-private partnerschap tussen de Europese Commissie en de telecomindustrie, vertelt ons dat 5G de capaciteit van het draadloze telecommunicatienetwerk met een factor 1000 zou verhogen, waardoor 7 biljoen objecten zouden geconnecteerd kunnen worden voor het gebruik van meer dan 7 miljard mensen met een quasi directe verbindingstijd. Als kers op de taart, zouden al deze diensten een energiewinst van 90% opleveren.

Meer lezen

14 november 2019

De uitrol van 5G moet dringend gestopt worden

De internationale oproep www.5gspaceappeal.org , die op 6 november 2019 door 172.395 personen en organisaties uit 204 landen en regio’s werd ondertekend, wordt nu ook aan de federale en regionale regeringen van België overgemaakt.
Deze week zullen de 204 landen en regio’s over de hele wereld de oproep tot hun respectieve regeringen richten
.

 

De uitrol te land en in de ruimte van 5G, de 5de generatie van mobiele telefoniestandaarden, is volop bezig of wordt in veel landen voorbereid. Amerikaanse bedrijven hebben intussen al tientallen 5G-telecommunicatiesatellieten gelanceerd.

Deze nieuwe realiteit zal op wereldschaal tot ongekende milieuveranderingen leiden. Om het internet der dingen (Internet of Things, IoT) mogelijk te maken is de industrie van plan om miljoenen 5G-antennes te installeren - één om de 50 tot 150 meter in stedelijke gebieden[i] - en om ten minste 20.000 satellieten in een baan om de aarde te brengen. Volgens de prognoses zullen in 2020 20 miljard objecten (zenders) aangesloten zijn, 30 miljard in 2022 en nadien nog veel meer[ii]: per vierkante kilometer zouden tot een miljoen objecten met elkaar kunnen communiceren.

Meer lezen

Verzoek om donaties, steun het Collectiefterug naar overzicht

Om de uitrol van 5G tegen te houden, heeft het Collectief de actieve steun van zoveel mogelijk mensen nodig, meer bepaald voor de verspreiding van zijn flyer, die u per post kan krijgen (zie Promotiemateriaal).

Donaties

Om de kosten van zijn activiteiten, zoals de rechtszaken , de huur voor een vergaderzaal, het drukken van flyers en documenten, stickers, affiches en het verspreiden van informatie, te financieren heeft het Collectief uw financiële steun nodig. Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom. Merk op dat de activiteiten van het Collectief door vrijwilligers worden gedragen.

 • Bankgegevens: Collectif stop5G.be, BE06 0689 3580 7022
 • Verkiest u een online donatie te doen via Bancontact of uw kredietkaart (beveiligde betaling via Stripe) :

Als vereniging lid worden van het Collectief

Om als vereniging lid te worden van het Collectief , schrijf naar
Uw vereniging wordt dan toegevoegd aan de lijst van verenigingen die deel uitmaken van het Collectief.

Organisatie van lezingen en debatten

Neem gerust contact met ons op als u een conferentie-debat in uw gemeente wil organiseren. Verschillende personen die actief zijn in het Collectif stop5G.be kunnen uw verzoek inwilligen.

Nieuwsbrieventerug naar overzicht

Er zijn twee nieuwsbrieven in het Nederlands (met hun Franse equivalent) :

 1. Een nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van onze acties, onze behoeften en ontwikkelingen in België, kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief.
 2. Een brief voor de verspreiding van persberichten.

 

Documenten en video op 5G en elektrosmogterug naar overzicht

Video

"5G: een massa-experiment", een animatiefilm van 2 minuten geproduceerd door investigate-europe.eu (in het Engels, met ondertiteling in sommige talen):

Kaarten van antennesites

België

Vlaanderen

Kaart zendantennes op de website van het Departement Omgeving : omgeving.vlaanderen.be/nl/zoek-zendantennes-op-de-kaart

Wallonie

Op een SPW-site geeft het "cadastre des antennes émettrices stationnaires de Wallonie" relatief gedetailleerde informatie: geoapps.wallonie.be/antennes/

Comment utiliser cette carte :

 1. Saisir le nom de la rue et le nom de la commune (dans la boîte « Adresse… »).
 2. Les sites d’antennes sont identifiés par deux cercles concentriques en bleu.
  Si nécessaire modifier l’échelle de la carte (- + en bas et à gauche).
 3. Cliquer sur le bouton « i » (informations – le 1er bouton à gauche)
 4. Cliquer sur le centre du cercle du site d’antennes qui vous intéresse : les informations à propos des antennes s’y trouvant apparaissent dans le panneau de droite.

Bruxelles

nPerf

Kaarten opgesteld op basis van gegevens die op vrijwillige basis zijn verzameld door smartphonegebruikers, d.w.z. degenen die de nPerf-applicatie hebben geïnstalleerd (noodzakelijkerwijs onvolledig, maar met updates om het uur; geven geen indicatie van de gebruikte frequenties).

 • 5G dekkingskaart (in de wereld en in België - tegenover de regio Durbuy op 9 maart 2022, klik om te vergroten).

Agendaterug naar overzicht

  FR

___
Oudere agenda aankondigingen

Actiesterug naar overzicht

Overzicht van de acties

 1. Actie op gemeentelijk niveau
 2. 5G boycotten

Actie op gemeentelijk niveau

Doel: de inwoners van uw gemeente sensibiliseren voor het probleem van elektromagnetische vervuiling en de negatieve gevolgen van de uitrol van 5G.

Een efficiënte manier om te proberen iets in beweging te zetten, is handelen op gemeentelijk niveau of in uw buurt, daar waar u woont.

Om uw buren en de inwoners van uw gemeente te informeren en te sensibiliseren, zijn er diverse mogelijkheden Waaronder deze die u best in onderstaande volgorde toepast:

 1. Informatieve acties organiseren zoals het verspreiden van flyers en/of de presentatie van een documentaire* over het onderwerp, gevolgd door een gesprek tussen de deelnemers met of zonder medewerking van een goed geïnformeerde burger. Of organiseer samen met een van deze burgers een debatavond.
  Het zou nuttig zijn om een flyer aan elk van de gemeenteraadsleden, inclusief de burgemeester en de schepenen, te geven, bij voorkeur vergezeld van een brief (te bezorgen bij de receptie van het gemeentebestuur).
 2. Uw gemeentebestuur interpelleren als het gemeentereglement dit toelaat. Idealiter doet u dit na stap 1, wat ook simpelweg kan bestaan uit het laten ondertekenen van de tekst van uw interpellatie door uw buren en andere inwoners van de gemeente, en vervolgens een kopie te geven aan elk van de gemeenteraadsleden. Hier is een interpellatie-model die u naar eigen inzicht kan aanpassen.
  Als het gemeentelijk reglement geen interpellatie toelaat, moet ze u volgens de wet toch toestaan om vragen op een andere manier op de agenda van de gemeenteraad te laten plaatsen: hiervoor kan u ook de interpellatie-modelbrief gebruiken.
 3. In het kader van uw actie kan u één of meer raadsleden voorstellen om op een volgende vergadering van de gemeenteraad een gemeentelijke motie in te dienen. Zie deze motie-model, die u naar eigen inzicht kan aanpassen.

* Zie deze lijst van documentaires, waarvan verschillende vrij te bekijken zijn (in het Frans, in het Engels met Franse ondertiteling).

5G boycotten

Een boycot is een doeltreffend wapen dat binnen ieders bereik ligt. Hieronder stellen we u enkele manieren voor om 5G te boycotten,
die u nu reeds kan toepassen, zelfs als 5G niet wordt uitgerold in uw regio.

1. 4G boycotten (en dus onvermijdelijk 5G)

Als u een 4G-smartphone of een mobiele telefoon (GSM) hebt, kunt u deze zo instellen dat hij enkel 3G en 2G gebruikt (of zelfs alleen 2G). Alle 4G-telefoons bieden de mogelijkheid om de gebruikte netwerken te beperken via hun instellingen (kies om enkel 3G en 2G te gebruiken, of enkel 2G).

Door 4G (of zelfs 3G) te boycotten, laat u operatoren weten dat u tegen de uitrol van 5G bent en brengt u de winstgevendheid en dus de uitrol ervan in het gedrang.

Opmerking: er zijn slechts enkele wetenschappelijke studies die aantonen dat 3G meer cellulaire DNA-breuken veroorzaakt dan 2G; wat 4G betreft, zijn er voor zover wij weten geen wetenschappelijke studies die 4G vergelijken met 2G en 3G wat toxiciteit betreft. Ter herinnering, de mobiele telefoon die u tegen uw lichaam houdt is de eerste bron van elektromagnetische vervuiling.

2. 5G boycotten

Zeg nee tegen een 5G-telefoon, zelfs als hij u wordt aangeboden! Blijf een telefoon van de vorige generatie gebruiken.

3. Alle slimme apparaten boycotten

Weiger de aankoop van alle slimme apparaten (huishoudelijke toestellen, enz.).

4. Draadloze technologie boycotten

Volledig afstappen van draadloze technologie ten voordele van bekabelde alternatieven (een vaste telefoon, een bekabelde computer, enz.) en digitale soberheid is een keuze die afgestemd is op de huidige situatie, met name in het kader van de klimaatopwarming en de pandemie van elektrohypersensitiviteit die steeds meer mensen treft (momenteel 5% van de bevolking).

___
Oudere acties

Petitiesterug naar overzicht

Geen mobiele telefoons! - echoearth.org

Bescherm uw planeet, uw familie, uw huisdieren en uzelf!
Beloof dat je voor 20 maart 2023, de lente-equinox, geen mobiele telefoon krijgt of wegdoet.

 1. Als je nog een mobiele telefoon hebt, teken dan hier deze belofte.
 2. Als je geen mobiele telefoon meer hebt, teken dan hier deze belofte.

Internet via satelliet?
Stop de privatisering van de sterrenhemel!

De miljardairs van Silicon Valley bereiden zich voor om constellaties van tienduizenden satellieten in een lage baan om de aarde te sturen. Elon Musk (Tesla, Space X), Jeff Bezos (Amazon) en Bill Gates (Microsoft) spelen opnieuw met de gebreken in het economische systeem dat zij mede hebben opgebouwd en het juridische niemandsland om de ruimte te koloniseren.

Alleen al het door Elon Musk gesteunde Starlink-satellietnetwerk zal in de toekomst naar verwachting meer dan 40.000 satellieten tellen. Vóór deze nieuwe FarWeb, waren er 2063 satellieten in de ruimte.

De hemel is niet te koop!

Teken (in het Frans): stopstarlink.agirpourlenvironnement.org

Europees burgerinitiatief (ECI) over 5G: "Blijf verbonden, MAAR BESCHERMD"

Dit burgerinitiatief heeft als doel " verbonden maar beschermd te blijven", door " de EU te vragen regelgeving in te voeren die onze gezondheid, de natuur, het milieu en onze privacy beschermt ".

De mogelijkheid om een ECI (Europees burgerinitiatief) te lanceren, werd in het Verdrag van Lissabon van 2007 geïntroduceerd als een " grote stap voorwaarts in de democratie" waarbij 1 miljoen EU-burgers een initiatief moeten ondertekenen om te slagen.

In werkelijkheid is het niets meer dan het recht om een verzoekschrift in te dienen bij de Europese Commissie, die kan weigeren het ECI te registreren nog voordat de handtekeningen zijn verzameld, zoals zij deed voor het ECI tegen het Transatlantisch Handels- en Investeringsverdrag (TTIP), ook bekend als de Transatlantische Vrijhandelszone (TAFTA).

De Commissie kan ook de vereiste 1 miljoen handtekeningen negeren, en aarzelt niet om dit te doen. Van de 100 ECI's heeft er tot nu toe slechts één geleid tot wetswijzigingen: het ECI "Right to Water" (Recht op water): de watervoorziening werd geschrapt in de concessie richtlijnen voor dienstverlening in publiek-private samenwerkingsovereenkomsten.

Een miljoen handtekeningen is evenwel niet voldoende: er geldt een minimum aantal handtekeningen dat in ten minste 7 EU-lidstaten moet worden gehaald - dit minimum is het quorum per land, dat wordt bepaald op basis van het aantal onderdanen van een land (bijvoorbeeld 15.750 voor België).

Dit ECI over 5G is door de Europese Commissie aanvaard en de inzameling van handtekeningen is gestart op 1 maart 2022.

Consensusverklaring over NIR (10 november 2020)

De "2020 Consensus Statement of UK and International Medical and Scientific Experts and Practitioners on Health Effects of Non-Ionising Radiation (NIR)" is gepubliceerd door PHIRE (Physicians' Health Initiative for Radiation and Environment) en BSEM (British Society for Ecological Medicine).

U kan de verklaring lezen (in het Engels) en ondertekenen op de PHIRE website.

De verklaring is het resultaat van de consensus van de meest recente, onafhankelijke, deskundige wereldwijde forums over de acute en chronische gezondheidseffecten van niet-ioniserende straling.

De verklaring verduidelijkt de ernstige bezorgdheid van de medische gemeenschap over de uitrol van 5G en het voortdurende gebruik van elektromagnetische straling in de openbare ruimte.

Dringende maatregelen zijn nodig om de gezondheid van mens, fauna en flora te beschermen.

Internationale petitie tegen 5G

De oproep van Belgische gezondheidswerkers

Gezien de massale en ondoordachte toepassing van draadloze technologieën, vragen wij, professionals in de gezondheidszorg, aan de verschillende overheden het voorzorgsprincipe toe te passen om de bevolking, in het bijzonder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen, te beschermen.

www.hippocrates-electrosmog-appeal.be

Over de Belgische petities die eind maart 2020 werden opgestart

Er werden minstens 6 Belgische petities gelanceerd tegen 5G, de meeste op de platforms avaaz.org en change.org.
Ons commentaar:

De petitie "Pas-de-5G”, die eind maart 2020 (na de aankondiging van Proximus) werd gelanceerd, werd gecensureerd door change.org na meer dan 100.000 handtekeningen. Dit is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt, net zoals reeds gebeurde op het avaaz.org platform en andere.
Deze platforms zijn commerciële ondernemingen met een verborgen agenda, en absoluut te vermijden.
Avaaz is bijvoorbeeld gestart door Ricken Patel. Geen onbaatzuchtige activist, hij werkte voor de Rockefeller Stichting, de Bill Gates Stichting, de VN, … Als expert in het manipuleren van mensenmassa’s en desinformatie, bouwde hij Avaaz uit tot een winstgevend, zakelijk bedrijf dat geld schept. Ricken Patel verdiende bijna 200.000 dollar per jaar bij Avaaz.

___
Oudere petities

Promotiemateriaal en mobilisatieterug naar overzicht

Argumentatie

De argumenten van het Collectief stop5G.be, beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels.

Poster

De bijbehorende poster.

Andere posters (jpg):

 1. Meten – Zie het vignet
 2. Antenna
 3. Portret
 4. Omdat bijen tellen

Sticker

De sticker is verkrijgbaar in 2 maten (3 en 7,4 cm zijde – 3 cm is geschikt voor fietsen).

Velen van u vragen ons om stickers, Wij gaan eerst die mensen beantwoorden die een publiek toegankelijk afhaalpunt willen organiseren, gezien de huidige lockdown, voornamelijk in voedingswinkels. Zie het specifieke contactadres in de contactsectie om een nieuw verdeelpunt te organiseren.

Ze worden u gratis toegestuurd, maar we vragen u om een kleine compenserende donatie te doen op de rekening van het Collectief met de vermelding "sticker", indien mogelijk, om hun kosten (3¢ per stuk) en ook de verzendkosten te dekken (Collectief stop5G.be, BE06 0689 3580 7022).

Gids

Gids om uw buurt te informeren en te mobiliseren over een project voor de installatie van een gsm-antenne (op de site van grONDES, in het Frans).

 

Contactterug naar overzicht

We ontvangen veel verzoeken om informatie en suggesties, meer dan we aankunnen. Als u ons schrijft, kunnen we u misschien niet antwoorden, waarvoor we ons alvast verontschuldigen. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren via onze website, persberichten en nieuwsbrieven.

Met elke dag die voorbijgaat, zien we dat de mobilisatie tegen 5G in België groeit, net als in veel andere landen. Dit is zeer bemoedigend, laten we niet opgeven!

Per email

Pers contactpersonen (momenteel alleen in het Frans)