Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

   Persbericht van 17 april 2020

Het collectief stop5G.be beschouwt de stap van het BIPT om 5G in België te lanceren als onwettig

Deze woensdag 15 april hebben vier burgerverenigingen zonder winstoogmerk (VZW's)* namens het collectief stop5G.be gereageerd op de openbare raadpleging die het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) heeft gelanceerd over de voorlopige toewijzing van frequenties in de 3600-3800 MHz-band voor 5G.

Vijf bedrijven hebben een aanvraag ingediend om 5G zo snel mogelijk te lanceren. Dit zijn Cegeka, Entropia, Orange, Proximus en Telenet.

Het collectief acht het ondenkbaar om iets voor openbare raadpleging te presenteren wat niet meer is dan een ontwerpbesluit dat de inzet van 5G op het nationale grondgebied mogelijk zou maken zonder de geraadpleegde burgers enige informatie te verstrekken over daarmee verband houdende fundamentele zaken zoals de door de Grondwet gewaarborgde rechten en vrijheden en de bronnen van het internationaal recht, zoals de bescherming van persoonlijke gegevens en de bescherming van de gezondheid.

Bovendien maakt het BIPT gebruik van een afwijkende en uitzonderlijke procedure voor de voorlopige toewijzing van frequenties op basis van een wetsartikel dat het ruim interpreteert. Het collectief stop5G.be is van mening dat de procedure niet voldoet aan de voorwaarden die de wet stelt.

Het door het BIPT voorgestelde regime en in het bijzonder de specifieke voorwaar­den voor het gebruik van de betreffende radiofrequenties worden daarmee vastgelegd voor een fundamenteel onbepaalde duur die in elk geval het begrip "voorlopig" duidelijk overschrijdt. Dit gebeurt zonder enige legitimiteit of democratische controle, aangezien de bevoegde autoriteiten, en in het bijzonder de uitvoerende macht, niet geacht worden tussenbeide te komen bij de vaststelling van deze voorwaarden.

Ten slotte wordt in het besluit waarvan de openbare raadpleging het ontwerp betreft, en dat betrekking heeft op het verlenen van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz-band, het kader vastgesteld waarbinnen de ontplooiing van 5G op het nationale grondgebied wordt toegestaan. Deze beslissing is dus ontegenzeggelijk een plan of programma.

Dit ontwerpplan of -programma moet worden onderworpen aan een milieueffectbeoordeling en aan een degelijk uitgevoerde openbare raadpleging volgens de procedure die wettelijk is vastgelegd in de federale wet van 13 februari 2006.

Er is echter geen enkele evaluatie georganiseerd van de gevolgen van de openstel­ling van de 3600-3800 MHz-band voor telecommunicatie-exploitanten. Er is geen referentiedocument beschikbaar dat kan worden beschouwd als een document dat voldoet aan de voorwaarden voor een milieueffectbeoordeling.

De openbare raadpleging zoals georganiseerd door het BIPT voldoet niet aan deze wettelijke voorwaarden.

Elke beslissing van het BIPT om voorlopige gebruiksrechten toe te kennen in de 3600-3800 MHz-bandbreedte zou dus, volgens het collectief stop5G.be, duidelijk onwettig zijn.

Het collectief vraagt dan ook dat de huidige procedure onmiddellijk wordt stopgezet.

Het collectief stop5G.be wijst er ook op dat er geen wetenschappelijke gegevens beschikbaar zijn over de mogelijke biologische en gezondheidseffecten van blootstelling aan straling met de frequentieband 3600-3800 MHz.

Door de invoering van 5G in België in deze lockdownperiode af te dwingen, zonder rekening te houden met de ecologische, sanitaire en maatschappelijke gevolgen, brengt het BIPT de gezondheid van de bevolking in gevaar en negeert het de fundamentele beginselen van de democratie.

De volledige juridische en inhoudelijke argumenten van het collectief stop5G.be zijn beschikbaar op de website van het collectief (in het Frans).

Contact  :

  • Paul Lannoye, 081 44 53 64
  • Francis Leboutte, 04 388 39 19
  • Stéphanie D’Haenens, 02 801 14 93
  • Colette Devillers

____
* Het betreft AREHS (vereniging voor de erkenning van de elektrohypersensiviteit), Fin du Nucléaire, Grappe = (denktank en actiegroep voor een ecologisch politiek beleid) en Inter-Environnement Bruxelles, ondersteund door Daniel Zink, eco-adviseur en filosoof, en Guerrino Barp, docent eco-burgerschap.