Collectief om de uitrol
van 5G te stoppen

Homepage  FR

   Persbericht van 29 februari 2020

Het collectief stop5G.be betwist de voorlopige toewijzing van frequentiebanden voor de uitrol van 5G

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) heeft onlangs een oproep gedaan aan de operatoren van mobiele telefonie, geïnteresseerd in de toewijzing van voorlopige gebruikersrechten van frequentiebanden, met als doel de commerciële uitrol van 5G.

Het gaat over frequentiebanden in de gecentreerde bereiken, respectievelijk op 700 MHz en 3600 MHz.

De termijn stond vast op 28 februari. Met drie operatoren die positief hadden geantwoord op de offerte, moest het BIPT snel verder gaan met de toewijzing van deze frequenties en zo de lancering van 5G in België mogelijk maken.

Ter herinnering, bij gebrek aan een politiek akkoord tussen de federale en regionale overheden, is de normale procedure van toewijzing van frequenties geblokkeerd, tot groot verdriet van de onvoorwaardelijke ijveraars van 5G en de telecomindustrie.

Het initiatief van BIPT beoogt daarom het opheffen van dit obstakel ; het beroept zich daartoe op artikel 22 van de wet betreffende de elektronische communicaties (wet van 13/06/2005).

Het BIPT zegt : « de uitrol van 5G-netwerken is essentieel voor de consumenten en de bedrijven kunnen profiteren van de digitalisering in alle industriële sectoren in België ». Het wijst er ook op dat de afwezigheid van deze uitrol een niet nakomen van de Europese verplichtingen vormt.

Deze zogenaamde argumenten, die meer commerciële propaganda zijn dan informatie, zijn niet alleen twijfelachtig, maar ook totaal ongeschikt, komende van een instelling die belast is met het verlenen van een openbare dienst.

Het collectief stop5G.be herinnert eraan dat de voorwaarden voor het verkrijgen en uitoefenen van gebruiksrechten van radiofrequenties door een koninklijk besluit moeten worden vastgelegd, dat onder meer de noodzakelijke condities bepaalt, in het bijzonder om de blootstelling van de bevolking aan de elektromagnetische velden te beperken (artikel 18 van de wet van 13/06/2005).

Het is nu zo, in wat de frequentieband van 3,6 GHz betreft, dat er een complete afwezigheid is van gegevens over de potentiële biologische en gezondheidseffecten.

In haar recente voorlopige verslag, daterend van oktober 2019, gewijd aan de uitrol van 5G en de bijhorende gezondheidseffecten, bevestigt ANSES, het Frans Nationaal Agentschap voor de bescherming van de gezondheid, deze afwezigheid van gegevens.

Hetzelfde geldt voor, zoals ANSES erkent, de frequenties in de 26 GHz-band (bijna-millimetergolven), gepland voor de volgende fase van de uitrol van 5G, in het bijzonder met het oog op het Internet der dingen.

Het is, in onze opinie, onverantwoordelijk en onaanvaardbaar om dit te negeren en zich te haasten in een onomkeerbaar proces (omdat het voorlopige logischerwijs definitief zal worden), zonder eerst de potentiële gevolgen voor de volksgezondheid te hebben bestudeerd.

Het collectief stop5g.be roept op tot terughoudendheid en voorzichtigheid en aankondigt al haar vastberadenheid om elk rechtsmiddel te gebruiken om de beslissingen die zullen worden genomen door het BIPT de komende weken tegen te gaan.