Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
22 februari 2021
 

 

Samenvatting

  • Hoe staat het met het al dan niet uitrollen van 5G in België?
  • Petitie gericht aan het Waals Parlement
  • Manifestatie op woensdag 24 februari als steunbetuiging voor het pleidooi van onze advocaat
  • Manifestatie op zaterdag 20 maart
  • Boekhoudkundige balans van 13 februari 2021
  • Verzoek om donaties

Hoe staat het met het al dan niet uitrollen van 5G in België?

Het wetsvoorstel inzake de frequentieveiling en de verklaringen van de minister van Telecommunicatie, Petra De Sutter (Groen) veroorzaakte veel opschudding. Maar we moeten de reikwijdte ervan relativeren en daarbij opmerken dat je vandaag aan het hoofd kan staan van de Groene partij en tegelijkertijd een schadelijk project kan promoten dat onder andere zal leiden tot een sterke toename van het energieverbruik en dus de uitstoot van broeikasgassen, waardoor de klimaatverandering nog wordt versneld en de toekomst van de jongere generaties en die van de generaties na ons onherroepelijk wordt geschaad. Schaam u Ecolo/Groen, en dat is nog zwak uitgedrukt!

Tot nu toe is dit wetsvoorstel enkel goedgekeurd door de Ministerraad. Het moet nog door de Gewesten worden goedgekeurd en vervolgens wordt er in de Kamer over gestemd. Als het wetsvoorstel deze mijlpaal haalt, zou de veiling op zijn vroegst eind 2021 plaatsvinden. Maar dan is het nog altijd mogelijk om in beroep te gaan bij de Raad van State.

Bovendien herinneren we eraan dat de Gewesten de veiligheidsnormen voor de bevolking, wat elektromagnetische straling betreft, bepalen (de grenzen van de intensiteit van deze straling) en dus beslissen of 5G al dan niet mag worden uitgerold. Bijvoorbeeld, als de norm in het Brusselse Gewest blijft zoals hij nu is, kan 5G daar niet uitgerold worden volgens de telecomindustrie.

Concreet is de uitrol van 5G tot op vandaag beperkt tot slechts een deel van de frequenties die reeds worden gebruikt voor 4G en eerdere generaties mobiele telefonie (er is dus geen sprake van de 26 GHz-band, laat staan van millimetergolven - 30 GHz en hoger). Er is geen 5G in Brussel en slechts zeer beperkt in Wallonië, waar gemeenten erin geslaagd zijn deze gedeeltelijke uitrol door Proximus te blokkeren, hoewel zij op dit gebied geen wettelijke bevoegdheid hebben. De operator Orange Belgium zal op korte termijn geen 5G lanceren om de redenen die zijn directeur op 5 februari 2021 bij Sudinfo.be opsomde: "de tijdelijke 5G-licenties die de overheid toekende, de lopende rechtszaken van tegenstanders van de nieuwe technologie en de verschillende Gewestelijke normen in België".

Petitie gericht aan het Waals parlement

Op 17 februari is de petitie van het Collectief vernieuwd en het is nu veel makkelijker online te ondertekenen (het papieren formulier blijft ongewijzigd), hetgeen wij hebben toegelicht in volgend persbericht:

Op woensdag 17 februari 2021 overhandigde het Collectief Stop5G.be aan de Voorzitter van het Waals Parlement, Jean-Claude Marcourt, een eerste reeks van 3542 handtekeningen van de petitie die op de website van het Waals Parlement werd gelanceerd. De petitie is een oproep tot een openbare hoorzitting met professor Paul Héroux, een Canadese specialist, over de impact van elektromagnetische straling op de gezondheid (307 online handtekeningen en 3235 handgeschreven handtekeningen die per post naar de Voorzitter van het Parlement werden gestuurd). Vanaf vandaag zal het Collectief de petitie verder zetten op zijn eigen website, www.petitie.stop5G.be

Het vereiste minimum van 1000 handtekeningen werd dus ruim overschreden.

In het rapport van de aangestelde deskundigen door de Waalse regering wordt, zoals verwacht, beweerd dat de gezondheidsrisico's van de uitrol van 5G "aanvaardbaar" zijn, wat de wetenschappelijke literatuur volledig ontkent.

De hoorzitting met professor Héroux, een van de meest gerespecteerde onafhankelijke deskundigen ter wereld op dit gebied, zou ertoe moeten bijdragen dat de parlementsleden zich bewust worden van de realiteit van de feiten.

Het Collectief stop5G.be bedankt iedereen van harte die deze petitie heeft gesteund en roept op om door te gaan met het verzamelen van handtekeningen, om de lopende actie verder te versterken.

De online petitie, net zoals het papieren formulier, is beschikbaar in de 3 landstalen:

Manifestatie op woensdag 24 februari als steunbetuiging voor het pleidooi van onze advocaat

Onze vorderingen tot nietigverklaring van de vijf BIPT-besluiten, waarbij aan vijf telecomoperatoren frequentiebanden voor de uitrol van 5G worden toegewezen, zullen op 24 en 25 februari worden bepleit (Zie onze persberichten voor meer informatie)

Lees dit bericht van onze advocaat waarin hij uitlegt hoe de pleidooien zullen verlopen en hoe u deze kan "bijwonen" (op afstand).

In deze context organiseert het Collectief op 24 februari om 12u30 een demonstratie voor het Ministerie van Justitie. Het is immers niet toegestaan om te demonstreren voor het justitiepaleis, een verboden zone, waar de rechtszaak wordt bepleit (op afstand).

Het Ministerie van Justitie bevindt zich aan de Waterloolaan 115, 1000 Brussel (op 200 m van de Hallepoort). De covid-maatregelen zijn van toepassing en het aantal demonstranten is beperkt tot 100 personen. De coördinatiemedewerkers van het collectief zullen beschikbaar zijn om vragen van journalisten te beantwoorden.

Manifestatie op zaterdag 20 maart

In het kader van een nieuwe wereldwijde protestdag tegen de uitrol van 5G, organiseert het Collectief Stop5G.be een manifestatie in Brussel op het Europakruispunt, het plein voor de ingang van het Centraal Station.

Boekhoudkundige balans van 13 februari 2021

Recettes

Dons pour les recours

9 728

Autres dons, y compris les envois (stickers…)

11 339

Total

21 066

Dépenses

Frais de justice et d’avocat

-15 237

Bâches, banderoles, support

-641

Drapeaux

-352

Impressions affiches

-140

Impressions autocollants et documents

-1 976

Graphiste (logo, flyer)

-496

Revues pour stand (Kairos 5G)

-100

Frais envois autocollants et flyers

-342

Publicité Facebook

-20

Manifestation du 26-09-2020

Location tonnelles, tables, etc.

-431

Assurance

 

-87

Jerricane 20 l

 

-27

Hébergement site web, listes de diffusion…

-204

Cyberacteurs (manifestation en ligne)

-75

Frais bancaires

-71

Divers

-55

Total

-20 256

Solde

810

 

Verzoek om donaties

Het Collectief Stop5G.be heeft uw financiële steun nodig. Wij schatten onze korte termijn uitgaven op 8000 €: honoraria voor onze advocaat, de nieuwe website voor de petitie (reeds online, maar nog niet betaald), huur van materiaal voor de manifestatie van 20 maart (zie de boekhoudkundige balans), drukwerk van documenten, posters en stickers. Wij willen het belang onderstrepen van de aanzienlijke prestatie die onze advocaat levert met het oog op de zittingen van 24 en 25 februari. Hij staat alleen tegenover een tiental advocaten van de tegenpartijen, de vijf operatoren en de Belgische Staat vertegenwoordigd door het BIPT. Zij hebben een onbeperkt budget en probeerden onze advocaat onderuit te halen met conclusies van 600 bladzijden, waaraan een honderdtal bewijsstukken zijn gehecht.

Elke bijdrage, zelfs symbolisch, is welkom. Ter herinnering: het Collectief werkt enkel met vrijwilligers en wij staan open voor iedereen die wil bijdragen aan onze organisatie.

Onze bankgegevens: Collectif stop5G.be - BE06 0689 3580 7022

 

Met vriendelijke groet,
Het coördinatiecomité van het Collectief Stop5G.be
www.stop5G.be
Ledenverenigingen van het Collectief stop5G.be

____
Het archief van de brief
Zich abonneren of uitschrijven