Collectief stop5G.be
Nieuwsbrief
10 april 2020
 

Hallo,

We ontvangen veel verzoeken om informatie en suggesties, meer dan we aankunnen. Als u ons schrijft, kunnen we u misschien niet antwoorden, waarvoor we ons alvast verontschuldigen. Wij proberen u zo goed mogelijk te informeren via onze website, persberichten en nieuwsbrieven.

Met elke dag die voorbijgaat, zien we dat de mobilisatie tegen 5G in België groeit, net als in veel andere landen. Dit is zeer bemoedigend, laten we niet opgeven!

Samenvatting

Acties

Het collectief stelt voor om bij te dragen aan de strijd tegen de uitrol van 5G door middel van verschillende acties die geen enkele verplaatsing vergen.
De eerste en meest dringende actie is te reageren op de openbare raadpleging over de voorgestelde toekenning van voorlopige gebruiksrechten in de 3600-3800 MHz-band voor 5G. Deze raadpleging wordt georganiseerd door het BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie) tot 21 april. Het BIPT is een instelling van openbaar nut (parastataal), de Belgische regulator in deze materie.

Alle informatie over deze acties: stop5g.be/nl/index.php#acties

Juridische acties

We krijgen veel vragen en suggesties over wat we op juridisch vlak kunnen doen. Het collectief bestudeert samen met zijn advocaat alle mogelijkheden en zal, indien nodig, een beroep doen op giften, zoals het heeft gedaan om twee beroepen tot nietigverklaring van de wetgeving over de slimme meters in te dienen bij het Grondwettelijk Hof (zie stopcompteurscommunicants.be – in het Frans).

In de nabije toekomst wil het collectief reageren op het ontwerp van de toekenning van voorlopige gebruiksrechten voor de frequenties van het BIPT, zodra de raadpleging voorbij is en het BIPT zijn beslissing bekend heeft gemaakt.

Persbericht

Op 2 april verstuurde het collectief dit persbericht: "Tijdens de coronapandemie moet elektromagnetische vervuiling worden verminderd, en in geen geval toenemen.
Zie stop5g.be/nl/index.php#com

Telecomlobby, BIPT en Test Aankoop, dezelfde strijd

Wanneer het BIPT wordt ondervraagd over de gezondheidseffecten van elektromagnetische vervuiling en 5G in het bijzonder, verwijst het naar een artikel van Test-Aankoop, "Hoe gevaarlijk is 5G?". In werkelijkheid is het niet verrassend dat Test Aankoop, net als het BIPT, de kant van de telecomlobby heeft gekozen , die zweert bij de aanbevelingen van de ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection), die de veiligheidsnormen bepaalt op maat van de telecomindustrie.

De ICNIRP is een private instelling naar Duits recht die de aanbevelingen opstelt voor de WHO, die de basis vormen van de in België en de EU geldende normen. Bijvoorbeeld een vermogensdichtheidsgrens van 4,5 W/m2 (watt / vierkante meter) voor een golf met een frequentie van 900 MHz (megahertz), d.w.z. 41 V/m (volt / meter) voor de intensiteit van het elektrisch veld. In Brussel is de grens momenteel 0,096 W/m2 (6 V/m), maar nog steeds duizenden keren te hoog voor onafhankelijke deskundigen.

De mantra van de ICNIRP is: als ons lichaamsweefsel niet opwarmt (geen "thermisch effect" zoals in een microgolfoven), kan er geen gezondheidseffect zijn (zoals het BIPT zegt, "de ICNIRP-normen garanderen dat deze opwarming niet zal optreden.").

De ICNIRP werkt als een besloten club: alleen haar leden beslissen wie kan toetreden en enkel diegenen die het standpunt verdedigen dat als het niveau van de intensiteit van de EMV zodanig is dat het geen thermische effecten veroorzaakt, er geen gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn. Het is algemeen geweten dat zij geen enkele regel van transparantie en onafhankelijkheid toepast en dat de meeste van haar leden bekend zijn om hun huidige of vroegere banden met de telecomindustrie. (zie bijvoorbeeld de Investigate Europe Journals' survey : www.investigate-europe.eu/publications/how-much-is-safe). De ICNIRP stelt daarom de veiligheidsnormen op ten gunste van de industrie, zonder rekening te houden met de bescherming van de gezondheid van de gebruikers, zoals haar voormalige voorzitter en oprichter, Mike Repacholi, heeft erkend voor een commissie van het Australische parlement.

Test-Aankoop heeft het dus uiteraard niet over het kostbaarste bezit van zijn leden, namelijk gezondheid. Wat belangrijker is dan de slimme apparaten die ze massaal zouden moeten consumeren. Nog meer onzin blijkt uit een ander artikel van Test-Gezond, waar men spreekt over "de angst" van de tegenstanders van 5G. Al even onfatsoenlijk en onaanvaardbaar als de bewering van Guillaume Boutin, de baas van Proximus, dat de bevolking "opgevoed" moet worden zodat ze "vertrouwen heeft in 5G" (La Libre, 3 april 2020)....

Stickers

Velen van u vragen ons ook om stickers. Daarom hebben we een specifiek contactadres gemaakt: autocollant@stop5G.be (zie rubriek "Contact" van de site). Wij gaan eerst die mensen beantwoorden die een publiek toegankelijk afhaalpunt willen organiseren, meer bepaald in voedingswinkels. De lijst met distributiepunten is beschikbaar op onze website en zal regelmatig worden bijgewerkt (stop5g.be/nl/#mob).

Donaties

Dank aan al diegenen die reeds een gift deden. Erg welkom, vermits we net uitgaven hadden voor de analyse van het BIPT-project door onze advocaat en de aankoop van een nieuwe voorraad stickers (er zijn er net 10.000 besteld).

Om een donatie te doen zie stop5g.be/nl/#steun.

Steun voor Kairos (Franstalige krant)

Het is belangrijk dat burgers die vechten tegen de uitrol van 5G, zich realiseren dat de situatie waarin we ons bevinden ook en vooral het resultaat is van een bevolking die grotendeels "geïnformeerd" wordt door media die er belang bij hebben dat deze technologie wordt toegepast. De krant Kairos heeft uitgebreid aandacht besteed aan de banden tussen de massamedia en het kapitaal, zie in het bijzonder kairospresse.be/?s=libre+ce+soir .

Kairos was de enige krant die zo uitgebreid inging op het 5G-probleem (zie kairospresse.be/?s=5g ). Alleen via een onafhankelijke pers kunnen burgers zich een mening vormen, deelnemen aan onmisbare en dringende acties en deelnemen aan een collectieve oppositiebeweging.

Daarom nodigen wij u uit om de vrije pers te ondersteunen en Kairos te ontdekken met een uitzonderlijk aanbod voor twee nummers. Stort op:

Kairos asbl
IBAN: BE81 5230 8062 1324
Communicatie : abo 2 num + uw adres
Bedrag : 6 € (België) ou 8 € (andere Europese landen).

 

Met vriendelijke groet,
Het collectief coördinatiecomité stop5G.be
stop5G.be

____
Het archief van de brief: stop5g.be/nl/brief
Aanmelden of afmelden